Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

16.10.2019

Endistelt juhatuse liikmetelt kahjuhüvitise nõudmine

Väljaandes ifinanses.lv avaldati 2019. aasta oktoobris PRIMUS DERLINGi partneri Zane Eglīte-Fogele ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel endistelt juhatuse liikmetelt kahjuhüvitise nõudmise kohta.

Lätis seisneb juhatuse liikmete vastutuse korra eripära selles, et erinevalt üldreeglist, mille kohaselt peab hageja tõendama oma nõude põhjendatust, aktsepteeritakse juhatuse liikme poolt äriühingule tekitatud kahju hüvitamise nõuete korral automaatselt juhatuse liikme vastutust.

Juhatuse liige peab tõendama oma tegevuse õigsust.

Juhatuse liige peaks olema teadlik, et kohtumenetluse vältimine ei vähenda kuidagi tema vastutust.

Tsiviilseadustiku kohaselt võib kahju seisneda vara kahanemises või eeldatud kasumi vähenemises. Riigikohtu hinnangul tähendab „vara“ kõiki rahaliselt hinnatavaid õigusi, mis kuuluvad konkreetsele õiguste valdajale, ning hõlmab nii materiaalseid kui ka immateriaalseid varasid ja kohustusi. Vara hulka kuuluvad vallasasjad, kinnisvara ja nõudeõigused, näiteks nõue teatava summa tasumiseks, töö teostamiseks või teenuse osutamiseks. Riigikohtu sõnul tähendavad kohustused kohustuste kogumit ehk võlaõiguslikku suhet, milles asjaomane isik on võlgnik.

Vara kahanemine ei toimu mitte üksnes siis, kui vara väärtus väheneb, vaid ka siis, kui vara koormatakse võlgadega. Juhatuse liikme tegevus, mis võimaldab suurendada maksuameti kohaldatavaid sanktsioone, ei ole ausa ja hoolika juhi jaoks kohane ning kui selle tulemusena tekivad äriühingul täiendavad kohustused, mis tähendavad äriühingu vara kahanemist, on juhatuse liige kohustatud sellise kahju hüvitama.

Lugege artikli lätikeelset täisteksti siit.