Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

17.10.2019

Hoonestusõigus – võimalus ehitada teise isiku omandis olevale maale

PRIMUS DERLINGi partner Kristīne Gaigule-Šāvēja ja vandeadvokaat Laura Skromule on uurinud hoonestusõiguse teostamise praktilisi küsimusi ja toonud välja mõningad probleemid, millega puutuvad kokku inimesed, kes kavatsevad hoonestusõigust kasutada.

  1. jaanuaril 2017 jõustusid tsiviilseadustiku muudatused, millega kehtestati Lätis täiesti uus õigusalus – hoonestusõigus.

Hoonestusõigus on tsiviilseadustiku artikli 11291 kohaselt õigus hoonestusõiguse kehtivuse ajal võõral maatükil püstitada ja kasutada mitteeluruumi või tehnorajatist.

Seega näeb hoonestusõigus oma sisult ette võimaluse ehitada mitteeluhoone või tehnorajatis (nt veetoru, sild) maatükile, mis ei kuulu selle hoone või tehnorajatise omanikule, samuti võimaluse seda hoonet või tehnorajatist pärast ehitusprotsessi lõppu kasutada. Tuleks tähele panna, et elamut ei saa hoonestusõiguse alusel ehitada – seadusandja pole sellist korda ette näinud. Seetõttu on hoonestusõiguse kasutajaks enamasti kinnisvaraarendajad, kes kavatsevad arendada konkreetset piirkonda või objekti, samuti äriühingud, kes soovivad oma tegevuspiirkonda laiendada või parendada, ning isikud, kes soovivad arendada oma kinnisvara.

Tsiviilseadustikus on hoonestusõigus määratletud asjaõigusena ja selle suhtes kehtivad kinnisasjade puhul kohaldatavad sätted. Erandiks on ostueesõigus, mida hoonestusõiguse puhul ei kohaldata.

Oluline on pärast hoonestusõiguse lepingu sõlmimist registreerida hoonestusõigus kinnistusraamatus; tsiviilseadustiku artikkel 11293 näeb ette, et hoonestusõigusest tulenev asjaõigus tekib ja jõustub alles pärast selle kinnistusraamatusse kandmist.

Hoonestaja peab arvestama sellega, et pärast hoonestusõiguse lepingu lõppemist ei jää hoonestusõiguse teostamiseks üleantud maatükile ehitatud hoone või tehnorajatis hoonestaja seaduslikku omandisse ning hoonestaja ei saa seda enam käsutada.

Hoonestusõiguse lepingu lõppemine

Tsiviilseadustiku artikkel 1129-7 näeb ette, et enne kinnistusraamatusse kantud hoonestusõiguse tähtaja möödumist lõpeb hoonestusõigus:

õiguste kokkulangemisega ühel isikul;

kohtuotsusega;

vastastikkusel kokkuleppel.

Artikli lätikeelset täisversiooni saab lugeda portaalis DBHUB.LV.