Publikatsioonid

“Kõrgekvaliteediline ja professionaalne töö.“ (IFLR1000, 2017)

26.09.2019

Juhatuse liikmete vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

Ajakirja iFinanses 2019. aasta septembrinumbris ilmus PRIMUS DERLINGi partneri Sintija Radionova ja vandeadvokaadi Kristīne Sakārne artikkel juhatuse liikmete vastutuse kohta äriühingule tekitatud kahju eest.

Läti Vabariigi riigikohtu tsiviilkolleegium tegi otsuse kohtuasjas, mis käsitles juhatuse liikmete vastutuse aspekte ja äriühingule tekitatud kahju.

Aktsiaselts oli kaevanud kohtusse oma endised juhatuse liikmed, nõudes, et nad hüvitaksid solidaarselt oma tegevusega äriühingule tekitatud kahju.

Vähe sellest, et kahjumlikud lepingud sõlmiti tingimustel, mis ei vastanud valitsevatele turutingimustele, hoiti neid ka eraldi, kajastamata neid äriühingu tehingute hulgas, ning vastavate tehingute sõlmimiseks ei olnud saadud luba või heakskiitu.

Kohtuasja lahendamisel hinnati kõikehõlmavalt juhatuse liikmete tegevust, mis seisnes kahjumlike lepingute sõlmimises õigusaktidega ja äriühingu alusdokumentidega ette nähtud korda rikkudes. Juhatuse liikmel on lojaalsuskohustus äriühingu kui iseseisva juriidilise isiku ees ja kohustus pidada silmas äriühingu kõigi aktsionäride majanduslikke huve.

Huvitav asjaolu on see, et juhtumiga seotud äriühingu tegevus on olnud edukas.

See juhtum annab kasuliku hinnangu ja sõnumi, et isegi kahjumita tegutseva äriühingu juhatust võib pidada vastutavaks kahjumlike tehingute tagajärgede eest äriühingus.

Kohus otsustas, et argumendid aegumistähtaja kohta, milleks ringkonnakohus ekslikult pidas lepingute sõlmimise aega, olid põhjendatud. Riigikohus sedastas oma otsuses, et perioodiliste maksete puhul ei ole asjakohane arvestada aegumistähtaega alates esimese makse tegemise hetkest ning et tuleb hinnata, kas kahju ei tulene igast alusetult tehtud maksest.

Lugege artikli lätikeelsest täisteksti ajakirja iFinanses septembrinumbrist.