Mida me teeme

Meie sisemine tööjaotus jaguneb erinevate partnerite vastutusalas olevate valdkondade järgi, mis hõlmavad kõiki ettevõtlusega seonduvaid õigusharusid.

Energiaregulatsioon

Vastutavad partnerid:

Meie energiaõiguse ja avalike teenustega tegelevatel advokaatidel on vajalikud teadmised ja kogemused tehingute tegemiseks energeetikasektoris ja me nõustame erinevate tööstusharude kliente regulatiivsetes küsimustes. Nõustame oma kliente seoses CO2 saastekvootidega ning nendega kauplemisel, energiaettevõtete tegevuse struktureerimisel, energiaettevõtete asutamisel ja litsentsimise korraldamisel, energiaühenduse ja –varustuse lepingute koostamisel ja sõlmimisel. Viime läbi juriidilisi ja maksualaseid otstarbekusuuringuid seoses energiatõhususmeetmetega.

Õigusteenused:

 • Energeetika ja infrastruktuuriprojektid
 • Loodusvarade uurimine ja kasutamine
 • Suveräänsus loodusvarade üle
 • Litsentsid, load ja mööndused
 • Energiaharta leping
 • Elektrit, gaasi ja kaugkütet puudutavad regulatsioonid
 • Taastuvenergia
 • Euroopa Liidu teine ja kolmas energiapakett
 • Energia müük ja jaotus

Meie kogemused selles valdkonnas:

 • Elering AS‘i nõustamine seoses AS‘i Võrguteenus Valdus, Eesti juhtiva gaasi ülekandevõrgu ettevõtte, 10%-lise osaluse omandamisel SIA ITERDA Latvijalt.
 • Elering AS‘i nõustamine seoses AS‘i Võrguteenus Valdus, Eesti juhtiva gaasi ülekandevõrgu ettevõtte, 37%-lise osaluse omandamisel Gazpromilt.
 • Leedu ühe biogaasi tootja nõustamine seoses biogaasi tehase loomisega Leedus, samuti litsentseerimise, gaasi ülekande- ja jaotusvõrkude küsimustes ja toodetud biogaasi müügi osas riiklikule gaasiettevõttele.
 • Täisühingu, mis on moodustatud kolme juhtiva energia ehitusettevõtte LEC SIA, RECK SIA ja EMPOWER SIA poolt, nõustamine seoses Augstsprieguma tīkls AS’iga (põhivõrguettevõttega) sõlmitud lepingu täitmisel seoses Kurzeme Ring 110 kV ülekandeliinide ehitamisega etapil Ventspils – Tume – Riia, tugevdades neid 330 kV liinidega.
 • Läti kolmanda suurima (kaks esimest on vastavalt TEC 1 ja TEC 2, CHP jaamad, mis on riigi omanduses) soojuse- ja elektri koostootmisjaama (põletades fossiilseid kütuseid) omaniku SIA Juglas Jauda nõustamine igapäevastes küsimustes, samuti esindamine tsiviilvaidlustes seoses rikkumistega, mis pandi toime CHP jaama ehituse ajal ning haldusasjades seoses Kommunaalteenuste Komisjoni otsuste vaidlustamisega, edukas esindamine kohtuvaidluses kindlustusseltsi vastu seoses kahju hüvitamisega.
 • Õigusliku arvamuse koostamine keskkonnakaitse ja regionaalarengu ministreeriumile seoses kliimamuutusega, sealhulgas kasutamata saastekvoodiühikutega.
 • Suure rahvusvahelise Soome kapitalil põhineva energia infrastruktuuri ehitusettevõtte esindamine ühe suure Siauliali piirkonna trafoalajaama 330/110/10 kV rekonstrueerimise vaidluses.
  Eesti ühe suurima Eesti riigi omanduses oleva energiaettevõtte nõustamine elektrimüügilepingute ettevalmistamisel.
 • Saksamaa päritolu üle Euroopa tuuleelektrojaamade ehitamisega tegeleva ettevõtte nõustamine seoses kolme tuulepargi planeerimise ja ehitamisega Lätis koguvõimsusega 82,5 MW, sealhulgas läbirääkimine kinnistute omanikega, üüri- ja ehituslepingute koostamine, kaitseribade kooskõlastamine naabritega, koostöö tegemine kohalike omavalitsustega, nõustamine seoses õiguslike looduskaitsepiirangutega, keskkonnamõju hindamisega, litsentside ja ehitislubadega, kaablite marsruutidega, elektrialajaamadega, tee-ehitusega jne.
 • Leedu ühe suurima energiasektoris tegutseva ettevõtte nõustamine ja esindamine vaidluses Leedu rahandusministeeriumi Lithuanian Business Support Agency‘ga (LBSA) seoses kliendi avalduse tagasilükkamisega Euroopa Liidu rahastuseks.
 • Energia verde SIA, üks vähestes ettevõtetest, kes on saanud rangelt piiratud õiguse müüa elektrit kohustusliku hanke korras ja kavatseb ehitada Läti ühe suurima kombineeritud soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis kasutab biomassi, nõustamine. Lisaks Nordea Panga huvides projekti juriidilise analüüsi läbiviimine ja selle osas arvamuse esitamine. Nõustamine projekti rahastamise protsessis kui ka kombineeritud soojuse ja elektri koostootmisjaama, mis kasutab biomassi, ehituse kestel.
 • Potentsiaalse energiatõhususe projekti raames õigusliku hinnangu andmine eriseose (ühendada alajaam kõrgepinge elektrivõrku) loomise võimalikkusele. Nõustamise hulka kuulus muuhulgas erinevate rahastamise mudelite väljatöötamine alajaama ehituseks vastavalt tootmisettevõtte vajadustele ja nõustamine seoses omandi üleandmisega ja ehitamiseks tehtud investeeringute tagasisaamisega.

Uudised

Loe edasi

Üritused

Loe edasi

Publikatsioonid

Loe edasi