Publikacijos

„Aukšti profesionalaus darbo kokybės standartai” (IFLR1000, 2017)

2021.03.02

A. Lukašonokas, G. Šarauskaitė: Išplėsta galimybė taikyti mediaciją

Pagaliau ginčo šalys, norinčios pasinaudoti mediacija, tai padaryti galės ne tik bendrosios kompetencijos, bet ir administracinėje teisenoje. Nuo 2021 metų sausio 1 dienos administraciniai ginčai gali būti sprendžiami teisminės mediacijos arba neteisminės administracinių ginčų mediacijos būdu. Tokia galimybė atsirado įsigaliojus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimams.

  • Mediacijos taikymo momentas. Administracinio ginčo šalys neteismine mediacija galės pasinaudoti administracinių ginčų komisijoje, teismine mediacija – administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje.
  • Mediacijos (ne) privalomumas. Mediacija administraciniuose ginčuose nėra privaloma. Ginčą bandyti spręsti neteisminės mediacijos būdu taip pat galės pasiūlyti administracinių ginčų komisijos narys, paskirtas pranešėju byloje, ar administracinį ginčą nagrinėjanti ginčų komisija, o teisminės mediacijos atveju – administracinę bylą nagrinėjantis teismas.
  • Neteisminę mediaciją gali vykdyti administracinių ginčų komisijos narys, kuris yra mediatorius arba kitas mediatorius, įrašytas į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Teisminę mediaciją ginčo šalių sutikimu gali vykdyti bylą nagrinėjantis ir mediatoriaus kvalifikaciją turintis teisėjas. Mediatoriumi administracinėje byloje gali būti paskirtas ir kitas teisėjas, turintis mediatoriaus kvalifikaciją arba bet kuris kitas mediatorius, parenkamas iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo.
  • Neteisminės mediacijos arba teisminės mediacijos būdu gali būti nagrinėjamas tik toks administracinis ginčas, dėl kurio administracinio ginčo šalims pagal įstatymus leidžiama sudaryti taikos sutartį.
  • Šalys, kurios prieš kreipdamosi į teismą administracinį ginčą bandė spręsti neteisminės mediacijos būdu yra atleidžiamos nuo žyminio mokesčio sumokėjimo.

Komentarą parengė
PRIMUS Ginčų sprendimo praktikos grupė

Andrius Lukašonokas, asocijuotas partneris, advokatas
andrius.lukasonokas@primus.legal

Gabrielė Šarauskaitė, jaunesnioji teisininkė
gabriele.sarauskaite@primus.legal

Kontaktai

Follow us: