Publications

“High standards of professional work.” (IFLR1000, 2017)

30.03.2020

Public procurement in the context of Covid-19

Public procurement in the context of #Covid19.

Marius Devyžis, Primus Derling partner, insolvency administrator, and Ingrida Maciūtė, Primus Derling associate successfully representing clients in public procurement disputes, have prepared a summary of public procurement legislation which recently entered into force.

Please check text below for relevant legal changes in Lithuanian.


Marius Devyžis, partneris, Ginčų sprendimo praktikos grupės vadovas, Nemokumo administratorius, ir Ingrida Maciūtė, sėkmingai atstovaujanti klientus viešųjų pirkimų ginčuose, parengė aktualiausių pakeitimų ir rekomendacijų suvestinę: viešieji pirkimai ir COVID-19

  • Skubos tvarka priimti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai
  • Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijos dėl viešojo pirkimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui
  • Europos Komisijos pozicija dėl viešųjų pirkimų taisyklių taikymo COVID-19 kontekste

Skubos tvarka priimti VPĮ pakeitimai

Nuo 2020-03-19 įsigaliojo VPĮ 46 str. 5 d. bei 72 str. 3 d. pakeitimai, kuriais:

  • įtvirtinta galimybė netaikyti privalomų pašalinimo pagrindų išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrinti viešojo intereso apsaugą, įskaitant visuomenės sveikatos ir aplinkos apsaugą;
  • sudaromos galimybės paprasčiau vykdyti tarptautines neskelbiamas derybas.

Pakeitimais yra sutrumpinamos bei supaprastinamos pirkimo procedūros, panaikinami pirkimų procedūrų formalumai, taip leidžiant perkančiosioms organizacijoms greičiau įsigyti būtinų prekių, paslaugų ar darbų.

Bet kuriuo atveju, atkreipiame dėmesį, kad VPĮ pakeitimais nustatytomis paprastesnėmis pirkimo procedūromis galima pasinaudoti ne kiekvienu atveju. Privalomų pašalinimo pagrindų galima netaikyti tik išimtiniais atvejais, kai būtina užtikrini viešąjį interesą. Tai iš esmės turi reikšti, jog siekiant patenkinti viešąjį interesą, tiekėjo patikimumas (t. y. aplinkybės, jog tiekėjas ar jo atsakingas asmuo yra nuteistas už nusikalstamą veiką; nevykdo savo mokestinių įsipareigojimų ir kt.) nebeturi tokios didelės reikšmės įsigyjant prekes, paslaugas ar darbus.

Tuo tarpu paprastesnis tarptautinių neskelbiamų derybų vykdymas yra siejamas su aplinkybėmis, jei neišvengiamai būtina pirkimą atlikti ypač skubiai dėl įvykio, kurio perkančioji organizacija negalėjo numatyti, kai tokio pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais šiame įstatyme nustatytais terminai. Taip pat pažymėtina, kad nors pirkimo procesui reikalavimai nebus keliami, atlikus pirkimą privalės būti skelbiama ataskaita ir pirkimo sutartis.

Su pakeitimais galite susipažinti čia.

VPT rekomendacijos

2020-03-17 VPT paskelbė išplėstines rekomendacijas viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui. VPT savo rekomendacijose pasisako šiais klausimais:

  • Dėl sutarčių keitimo:

Siekiant pakeisti pasirašytas sutartis VPT, visų pirma, siūlo įvertinti pasirašytų sutarčių sąlygas ir jose numatytą sutarties keitimo tvarką. Jeigu sutartyje nėra numatyta keitimo tvarka arba nėra numatyta galimų taikyti sutarties keitimo atvejų, sutartys gali būti keičiamos, kai kartu yra visos šios sąlygos: (1) būtinybė keisti sutartį atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti; (2) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; (3) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. VPT taip pat siūlo vadovautis kitais VPĮ 89 str. numatytais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimo atvejais.

  • Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių:

Ar sutarties negalima vykdyti dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, VPT rekomenduoja spręsti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis bei teismų praktikoje pateikiamais išaiškinimais.

  • Dėl sutartyje numatytų sankcijų tiekėjams (ne)taikymo ir (ne)įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašus:

Tokiu atveju, kai sutartis yra nevykdoma, VPT rekomenduoja įvertinti ir kitas aplinkybes, tokias kaip, ar tiekėjas nevilkino sutarties vykdymo iki nenumatytų aplinkybių paaiškėjimo, ar sutartį vykdė pagal suderintą tvarkaraštį ir pan. ir tik įvertinus visas aplinkybes priimti sprendimą.

Su VPT rekomendacijomis galite susipažinti čia.

Europos Komisijos pozicija

Europos Komisija paskelbė, kad COVID-19 kontekste taikomi tie patys principai, kurie paaiškinti 2015‑09‑09 Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymas ir dabartinė prieglobsčio krizė“.

Europos Komisija skatina pirmiausia apsvarstyti galimybę sutrumpinti pirkimo terminus taikant pagreitintas procedūras, tačiau taip pat primena, kad net taikant sutrumpintą pirkimo procedūrą, privalu kiek įmanoma laikytis vienodo požiūrio ir skaidrumo principų, net skubos atveju užtikrinant tam tikrą konkurenciją.

Be to, kadangi vykdydamos pirkimą neskelbiamų derybų būdu perkančiosios organizacijos nukrypsta nuo skaidrumo principo, būtina įvertinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nustatytą reikalavimą, kad ši procedūra būtų pasitelkiama tik išimtiniais atvejais.

Su Komisijos komunikatu, kurio principai taikomi ir COVID-19 kontekste, galite susipažinti čia.

Contacts

Follow us: